Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !*| dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*

Świętość Boga w Trójcy Jedynego

Często w różnym kontekście używamy słów święty lub świętość. Różnorodność znaczeń wyrazu święty utrudnia nam zrozumienie, jak bardzo Bóg różni się, zwłaszcza pod względem świętości, od nas, czyli od wszystkich ludzi za wyjątkiem Jezusa Chrystusa, Który JEST Bogiem w Trójcy Jedynym. Świętość w znaczeniu absolutnym jest wyłącznym przymiotem Boga.

Oczywiście Bóg JEST Niepojęty, ale Daje się nam poznać, Pragnie abyśmy Go poznali i naśladowali Jego Świętość. W czasie naszego ziemskiego życia jest to możliwe, ale jedynie w małym stopniu. Stopień poznania zależy od naszej wolnej woli.

Świętość Boga jest Jego cechą odróżniającą Go całkowicie od stworzenia. JEST nienaruszony, przebywający w chwale, ponad stworzonym przez Niego wszechświatem (czyli, czasem, przestrzenią i związaną z nimi materią). Bóg JEST poza zasięgiem stworzeń. Tylko sam Bóg jest dobry. Bóg JEST nieograniczony. Bóg JEST bez skazy.

Świętość w sensie moralnym to pełnia doskonałości. Bóg jest również święty w znaczeniu moralnym, gdyż jest nieskończenie doskonałą Miłością, Sprawiedliwością, Miłosierdziem.

Bóg JEST Istotą nieskończenie doskonałą.

Niemniej pamiętamy też, że Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje (Rdz 1,26-27), aby naszym celem było dążenie do doskonałości. Wyznaczył nam konkretne zadanie ubóstwienia, które św. Augustyn ujął: „Bóg staje się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem.

Pamiętamy o naszym ubóstwieniu, ale raczej „teoretycznie”. Mamy wolną wolę i pragniemy zbawienia przez wolność. Nikt nie będzie zbawiony z „teorii”. Liczy się praktyka, praktykowanie wiary, nasze codzienne czyny względem bliźnich, zwłaszcza tych «najmniejszych», którzy potrzebują naszej pomocy, w tym ubogich. „Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić;“ (Mk 14,7; J 12,8; Mt 26,11; Łk 7,36). Musimy uznać, że jesteśmy grzeszni „a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata.” (Iz 64,5) To wiemy i tego akurat na tym świecie już nie zdołamy zmienić. Potrzebna jest Paruzja, aby usunąć kąkol tkwiący w nas wszystkich. Do jej czasu doszczętne usunięcie zła zniszczyłoby dobry zasiew na tym świecie przed czasem żniwa. Niemożliwe jest idealne królestwo z tego świata, dopóki władcą jest szatan. Jezus przez miłość na krzyżu pokonał szatana, nadal nieustannie zwycięża wszelkie zło, ale nie narusza wolnej woli. Nikogo Bóg nie chce zgubić, „ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia”. (2 P 3,9)


Sprawdza kod HTMLValid CSS 3 !* | góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*