Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 ! | dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥| iskra | radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*


Niemal wszyscy deklarujący się jako chrześcijanie wyznają:

Skład Apostolski
(Apostolski Symbol Wiary)

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Wiara jest bardzo istotna, choć  miłość  jest najważniejsza!

Porównanie wartości miłości z wartością wiary  w   Hymnie o Miłości  z  Pierwszego Listu Świętego Apostoła Pawła do Koryntian:

13,2 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a  miłości  bym nie miał, byłbym niczym.


W czterech Ewangeliach mamy 33 wersety, w których mowa jest o wierze. Warto je prześledzić i na tej podstawie zauważyć, w jakich sytuacjach niezbędna jest nam wiara. Które z osób występujących w tych wersetach miały wielką wiarę i w czym przejawiała się wielka wiara.

Dodatkowo trzy wersety mówią o plemieniu (pokoleniu) wiarołomnym.  Wiarołomność ma związek z wiarą. Wierność wiąże się z wiarą. Wierności i wiary trzeba dochowywać. Najlepszym przykładem są męczennicy, którzy ponieśli śmierć za dochowanie wiary. Wspomniane trzy wersety są przestrogą przed złamaniem wiary!


Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 ! | góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥| iskra | radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*