Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !*| dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*

wolność człowieka oznacza przebóstwienie

Święty Jan Paweł II poucza nas, że szczęście, do którego Bóg stworzył człowieka, jest miłością. „Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.“   Wskazuje niezbędne warunki: „Miłość "potrzebuje" wolności.“ oraz „Trzeba zawsze czynić prawdę w miłości.“

Kardynał Ratzinger w „Rekolekcjach wielkopostnych wygłoszonych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II“ w 1983 roku znakomicie wyjaśnił na czym polega wolność człowieka i dlaczego prawda jest niezbędna (J. Ratzinger, „Chrystus i Jego Kościół“, eSPe, Kraków 2005. Cytuję fragmenciki str. 40-48 z Rozdziału 3.):

„Cała dyskusja chrystologiczna obraca się ostatecznie wokół zbawienia, wyzwolenia człowieka. … na czym polega owa "wolność człowieka"? … bez prawdy nie istnieje wolność godna tego miana“.

… „Ażeby być wolnym, człowiek powinien być "jak Bóg". Pragnienie upodobnienia się do Boga - to centralna myśl, wokół której obracają się wszystkie dążenia do wyzwolenia człowieka. … nic innego człowiekowi nie wystarcza, jego pragnień nie mogą zaspokoić rzeczy skończone. Świadczą o tym szczególnie nasze czasy, w których - wobec niewystarczalności wszelkich, najpełniejszych nawet, wolności mieszczańskich i wszelakich libertynizmów - zewsząd dochodzi natrętne wołanie o wolność totalną i anarchiczną. W konsekwencji antropologia wyzwolenia, jeśli chce zadośćuczynić całej głębi stawianego przed nią problemu, nie może uniknąć pytania: jak można osiągnąć ten cel, stać się jak Bóg, dostąpić przebóstwienia?

Logos uniża się, ażeby przyjąć za swoją wolę człowieka i zwraca się do Ojca w swoim ludzkim ja, przenosząc niejako swoje Ja na tego człowieka; tym samym przekształca słowo człowieka w Słowo przedwieczne, w swoje niebieskie: "tak, Ojcze". Dając temu człowiekowi swoje Ja, swoją własną tożsamość, przez to samo wyzwala człowieka, zbawia go, przebóstwia. Tutaj możemy niejako palcem dotknąć tego, co w istocie znaczy zdanie "Bóg stał się człowiekiem": Bóg przemienia śmiertelną trwogę człowieka w posłuszeństwo Syna, przeobraża słowa sługi w słowa Syna. W ten sposób bardziej zrozumiały staje się również sposób naszego wyzwolenia, naszego udziału w wolności Syna.

W jedności woli ludzkiej i Boskiej, o której była mowa, zrealizowało się najdoskonalsze z możliwych przekształcenie człowieka - zarazem jedyny, ostatecznie upragniony jego cel: przebóstwienie. W ten sposób modlitwa, włączająca się w modlitwę Jezusa, która w ciele Chrystusa staje się modlitwą Jezusa Chrystusa, może być nazwana laboratorium wolności. Tutaj, i nigdzie poza tym, dokonuje się owa głęboka przemiana człowieka - konieczny warunek lepszego świata. Jedynie na tej drodze sumienie osiąga swą całkowitą prawość i nieodpartą moc. I tylko z takiego sumienia może się na nowo narodzić taki ład spraw ludzkich, jaki odpowiada godności człowieka i który go chroni: ład, którego w każdym pokoleniu musi na nowo szukać czujne sumienie człowieka, ażeby nastało królestwo Boże, którego budowniczym może być sam tylko Bóg.“


Sprawdza kod HTMLValid CSS 3 !*| góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*