Valid HTML 4.01 Strict!Valid CSS 3 !*| dół strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*

Bóg walcząc ze złem przemienia skutki zła w Dobro!

Dobry Bóg nieustannie walczy z wszelkim złem, ale dopóki trwa jakiekolwiek zło, towarzyszy nam ból rodzenia Dobra (Rodzaju 1,1-31; 3,14-19), (Rzymian 8; szczególnie Rzymian 8,22), (1 Koryntian 11,11-12), (List do Galatów 4,19-29), (List do Hebrajczyków 6,7-8), (Apokalipsa 12,1-6). Wszechmocny Bóg Stworzył wszelką dostępną naszym obserwacjom materię i czasoprzestrzeń, czyli również nieodłącznie związany z materią czas. Bóg Jest - Jest ponad czasem!

Człowiek, jako istota posiadająca materialne ciało, mimo że obdarzony jest niematerialną duszą, żyje na razie w danym mu czasie. Człowiek ma problem zrozumieć rzeczy niematerialne, ma kłopot pojąć, że istot niematerialnych nie dotyczy czas (twór ściśle związany z materią). Wiedzy z zakresu niematerialnego na ogół nie można precyzyjnie przekazać, można jedynie nieco przybliżyć symbolami. Ogólnie „językami ludzi” nie można precyzyjnie opisać spraw duchowych, z konieczności posługujemy się symbolami. Symbole występujące w Biblii były czytelne dla narodów semickich (światło, serce, kości, nerki, wąż, drzewo życia, drzewo figowe, ciało i krew, oliwa, liczby 7, 77, 12, 6, 666, itp.). Pierwsze gminy chrześcijańskie posługiwały się greką koine. Dopóki w greckojęzycznych gminach byli Apostołowie i inni Judeochrześcijanie przekazywali chrześcijanom pochodzącym z narodów pogańskich w języku greckim treść Bibli i tłumaczyli na grekę znaczenia symboli. Przekazali bezpośrednio w języku koine Dobrą Nowinę i swoje Listy. Na szczęście, niektóre z biblijnych symboli są nadal czytelne, bo za pośrednictwem Biblii weszły na trwałe do naszego języka codziennego.

Duszy oraz niematerialnych istot - duchów nie można zawrzeć w granicach czasu - tworu materialnego, ze swej natury skończonego. Pytanie o czas kiedy Bóg Stworzył anioły, podobnie jak „ile aniołów mieści się na ostrzu szpilki”, z punktu widzenia współczesnych nauk przyrodniczych nie ma sensu. Można natomiast próbować dociekać, kiedy pojawiło się zło. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. (1 Jana 3,8) Jeżeli uznać, że ten początek stanowi jakąś miarę czasu, wtedy początek grzechu diabła, czyli wszelkiego zła, mógłby oznaczać początek czasu wszechświata w którym żyjemy, moment Stworzenia materii wraz czasoprzestrzenią, początek upływu czasu, co tłumaczyłoby występowanie zła przed stworzeniem ludzi. Tak czy owak wszelkie zło ma ograniczony czas istnienia. Gdy zła już nie będzie (Apokalipsa 21), wtedy i czas przestanie płynąć. Będzie Królować Prawda (Jana 14,6).

Historię przemian zła (grzechu) przez Wszechmogącego Dobrego Boga w dobro możemy analizować od pierwszych stron Biblii - momentu stworzenia ludzi (jakkolwiek przemiany zła w dobro miały miejsce już wcześniej). Ludzie zostali stworzeni jak bardzo dobrzy (Rodzaju 1,1-31). W Raju istnieje symboliczne drzewo poznania dobra i zła. Spożycie jego owoców było złem, ale Bóg - Jezus zlikwidował skutki grzechu pierworodnego, dając nam znacznie więcej, niż to co było dostępne dla ludzi w raju. Siebie (Boga) dał nam za wzór do naśladowania. Jako cel stawia przed nami życie w wolności Dziecka Bożego - przebóstwienie. Stan ten znacznie przerasta szczęście ludzi w pierwotnym raju.


Wiele dalszych przykładów znajduje się w Biblii. Bóg zwycięża Dobrem zło. Wzywa nas do naśladowania. “Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Każde cierpienie jest złem, jako zło nie może pochodzić od Boga. Dobry Bóg nieustannie przemienia skutki zła w Dobro, aby nawet "ból rodzenia" realizował Zbawczy Plan Boga. Bożemu dziełu stwarzania towarzyszył "ból rodzenia". Współczesna wiedza nauk przyrodniczych nie stoi w konflikcie z wiarą. Brak wzajemnej wiedzy, rodzi brak poszanowania, podejrzenia pochodzące z pomylenia kompetencji poszczególnych nauk, zwłaszcza przyrodniczych i teologii, stwarza pozory konfliktu. A przecież źródło podejrzeń prowadzące do złych pozorów jest znane wierzącym.


Sprawdza kod HTMLValid CSS 3 !* | góra strony | powrót | Home | Święci | Paruzja | zło | walka | cel | wiara |♣ nadzieja ♣|♥ miłość ♥|♥ miłosierdzie ♥|♥ iskra ♥| radość |♣ odnowienie ♣| modlitwa | grzech | demonizowanie | W |*